• Statystyki

  Kto, kogo i jak wspiera?

 • Wspierający

  45% uczestników badania deklaruje, że ich firma w ciągu ostatnich 12 miesięcy udzieliła nieodpłatnego wsparcia wydarzeniom, inicjatywom, instytucjom, organizacjom lub osobom prywatnym.

  Mecenasi

  Gdy zawęzimy wsparcie do działań dotyczących twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej czy zabytków, okaże się, że niemal 30% lokalnych przedsiębiorców to mecenasi kultury.

  Mecenasi "tradycyjni"

  Stosując tradycyjną definicję mecenatu, która podkreśla brak oczekiwania ze strony mecenasa jakichkolwiek wymiernych korzyści, odsetek mecenasów skurczy się do 8,5% - tylu przedsiębiorców nie traktuje udzielania wsparcia jako promocji swojej firmy.

 • Wielkość firmy a udzielanie wsparcia

  Podmioty, które udzielają wsparcia to przeważnie przedsiębiorstwa średniej wielkości - zatrudniające między 50 a 250 osób. Jest to charakterystyczne zarówno jeśli chodzi o ogólne wsparcie, jak i to konkretnie związane z kulturą. Przeprowadzone przez nas analizy potwierdzają, że wielkość firmy jest jedynym istotnym predykatorem zaangażowania w mecenat na poziomie lokalnym.

   

 • Czyje inicjatywy wspierają mecenasi?

  Mecenasi wspierają przede wszystkim inicjatywy kulturalne instytucji - samorządowych i pozarządowych – dużo rzadziej osób fizycznych. Tylko 5% inicjatyw, wymienionych przez uczestników badania ankietowego, zostało zrealizowanych przez osobę prywatną. Wśród odwiedzonych przez nas mecenasów byli tacy, którzy swoją pomoc kierowali bezpośrednio do osób - artystów malarzy, projektantów, muzyków, ale jednocześnie wszyscy współpracowali z instytucjami.

   

  Lokalni mecenasi najczęściej wspierają tych, którzy sami się do nich zwrócili. Aż 84% inicjatyw zostało wspartych z inicjatywy odbiorcy, raz na 20 przypadków inicjatorem był mecenas.

 • Ile podmiotów wspierają mecenasi?

  Liczba wspieranych podmiotów (ludzi czy instytucji) rzadko przekracza pięć. Co trzeci mecenas wpiera tylko jeden podmiot, kolejne 30% - dwa podmioty.

 • W jaki sposób wspiera się kulturę?

  Większość inicjatyw kulturalnych mecenasi wsparli finansowo, niecałą połowę materialnie, w formie użyczenia sprzętu czy pomieszczeń. Prócz tego, w co piątą inicjatywę zaangażowani byli pracownicy firmy mecenasa.

  Jaka jest wartość wsparcia?

  Ponad 1/3 firm wspierających materialnie i finansowo wydarzenia, inicjatywy, instytucje czy osoby, nie umie określić wielkości tego wsparcia w minionym roku. Pozostali deklarują niewielkie kwoty - tylko 11% podarowało ponad 10 tysięcy złotych.

 • Jak długo wspierają mecenasi?

  W ponad 1/3 przypadków mecenasi nie potrafią powiedzieć od jak dawna wspierają daną inicjatywę.

  19%

  Inicjatywy wsparte po raz pierwszy w ostatnim roku

  8%

  Inicjatywy wspierane od 1 do 5 lat

  23%

  Inicjatywy wspierane od 6 do 9 lat

  15%

  Inicjatywy wspierane ponad 10 lat

 • Czy mecenasi będą udzielać wsparcia w przyszłości?

  Zdecydowana większość mecenasów planuje w kolejnym roku kontynuować swoją działalność. 19% nie ma w tej sprawie podjętej decyzji, tylko 5 % przyznaje, że nie będzie już wspierać inicjatyw kulturalnych.

 • Motywacje mecenasów

  Gdy spytaliśmy przedsiębiorców, co ich skłoniło do wsparcia inicjatyw czy instytucji o charakterze kulturalnym, okazało się, że odpowiedzi grupują się w pewne szersze kategorie. Pierwsza, gromadzi mecenasów, którzy częściej wskazują na motywacje związane z własną potrzebą bycia zaangażowanym w działalność społeczną. Drugi typ motywacji to chęć integracji firmy ze społecznością lokalną. Kolejny wskazuje na motywacje bardziej instrumentalne – dbanie o wizerunek firmy - co zbliża tę grupę przedsiębiorców do sponsoringu. Niemal równie często przywoływane są motywacje oparte na lokalnym patriotyzmie, osobistych kontaktach w świecie lokalnej sztuki oraz świadomości lokalnych potrzeb.